Màu sắc theo bản mệnh

Màu sắc Theo Bản Mệnh
Các bạn nhìn mình tô màu và chọn màu cho phù hợp nhé

Quan Hệ Sinh

  1. Mộc sinh Hỏa
  2. Hỏa Sinh Thổ
  3. , Thổ Sinh Kim
  4. Kim Sinh Thủy
  5. Thủy Sinh Mộc
- Mộc sinh Hỏa: Hỏa được lợi, Mộc bị hại.
- Hỏa sinh Thổ: Thổ được lợi, Hỏa bị hại.
- Thổ sinh Kim: Kim được lợi, Thổ bị hại.
- Kim sinh Thủy: Thủy được lợi, Kim bị hại.
- Thủy sinh Mộc: Mộc được lợi, Thủy bị hại.


Quan Hệ Khắc
  1. Mộc Khắc Thổ
  2. Thổ Khắc Thủy
  3. Thủy Khắc Hỏa
  4. Hỏa Khắc Kim
  5. Kim Khắc Mộc
- Mộc khắc Thổ: Thổ bị hại, Mộc không bị hại.
- Thổ khắc Thủy: Thủy bị hại, Thổ không bị hại.
- Thủy khắc Hỏa: Hỏa bị hại, Thủy không bị hại.
- Hỏa khắc Kim: Kim bị hại, Hỏa không bị hại.
- Kim khắc Mộc: Mộc bị hại, Kim không bị hại.Read more: http://nethoabinh.com/showthread.php?t=675#ixzz16vDr3mJp

Leave a Reply